Deponi

Deponietappe 1 på Toraneset Miljøpark nærmer seg ferdigstillelse

Avfall som ikke kan material- eller energigjenvinnes legges på deponi. Her blir avfallet oppbevart på en forsvarlig måte og det er kontroll på utlekking og gassdannelse fra deponiet. På Toraneset har det vært deponidrift siden 1983, og i løpet av 2021 skal deponietappe 1 avsluttes (se bilde under). Deponietappe 2 skal tas i bruk fra 01.01.2022, og det ble høsten 2020 utlyst et anbud på en totalentreprise for den nye deponietappen.