Kontantstrømsanalyse

 

Morselskap Konsern 

2019

2020

2020

2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
-1 529 633 -1 580 429 Resultat før skattekostnad -716 639 -644 912
-88 622 -116 325 Periodens betalte skatt -329 408 -207 259
0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 0
9 232 951 11 129 134 Ordinære av- og nedskrivninger 11 337 134 9 440 951
105 087 195 069 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 195 069 105 087
1 031 257 9 935 625 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 11 032 004 1 514 500
-3 373 303 -1 428 986 Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 750 850 -2 591 806
5 377 737 18 134 088 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 18 767 310 7 616 561
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0
-6 605 203 -11 571 596 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -11 571 597 -6 605 203
110 217 0 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0 110 217
0 2 000 000 Innbetaling av lån til selskap i samme konsern 0 0
-105 788 -103 485 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -103 485 -105 788
-6 600 774 -9 675 081 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -11 675 082 -6 600 774
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
7 290 000 15 100 000 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 15 100 000 7 290 000
-7 976 663 -8 259 839 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -8 259 839 -7 976 663
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Netto endring kassekreditt 0 0
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0 0
-686 663 6 840 161 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 6 840 161 -686 663
-1 909 700 15 299 168 Netto endring i kontanter 13 932 389 329 124
14 120 297 12 210 597 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 17 555 540 17 226 416
12 210 597 27 509 765 Kontanter og bankinnskudd 31.12 31 487 929 17 555 540