Resultatregnskap 2020

Morselskap

Konsern

2019

2020

Budsjett 2020

Beskrivelse

Note

2020

2019

Driftsinntekter og driftskostnader
34 736 179 34 484 637 33 125 000 Inntekter Miljøparkene 34 484 637 34 736 179
6 657 391 6 927 357 8 613 000 Slaminntekter 6 927 357 6 657 391
64 508 316 67 873 034 67 160 000 Renovasjonsinntekter 67 873 034 64 508 316
3 522 163 3 552 331 4 040 000 Gjenvunne materialer 3 552 331 3 522 163
2 253 804 396 129 290 000 Annen driftsinntekt 396 129 2 253 804
111 677 853 113 233 488 113 228 000 Sum driftsinntekter 1 13 113 233 488 111 677 853
53 818 749 57 110 297 56 969 500 Transport- og behandlingskostnader 35 390 085 33 665 742
31 520 618 29 761 628 33 537 000 Lønnskostnad 3 42 462 767 43 520 276
9 232 951 11 129 134  11 352 800 Avskrivning på varige driftsmidler 6 11 337 134 9 440 951
17 775 081 16 506 140  15 319 000 Annen driftskostnad 24 453 852 24 835 702
112 347 398 114 507 198 117 178 300 Sum driftskostnader 113 643 838 111 462 671
-669 544 -1 273 710 -3 950 300 Driftsresultat -410 350 215 183
Finansinntekter og finanskostnader
578 890 625 198 635 000 Renteinntekt 625 198 581 449
 0 0  0 Annen finansinntekt 1 548 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-896 357 -630 364  -1 112 927 Rentekostnad -631 243 -898 825
-542 622 -301 554 -358 100 Annen finanskostnad -301 792 -542 719
-860 089 -306 720 -836 027 Netto finansresultat -306 289 -860 095
-1 529 633 -1 580 429 -4 786 327 Ordinært resultat før skattekostnad -716 639 -644 912
-160 160 215 476 0  Skattekostnad på ordinært resultat 5 25 256 -356 205
-1 689 793 -1 364 953 -4 786 327 Årets resultat 7 -691 383 -1 001 117
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
-1 689 793 -1 364 953 – 4 786 327 Annen egenkapital/Konsernets fond -691 383 -1 001 117
-1 689 793 -1 364 953 -4 786 327 Sum anvendelse 7 -691 383 -1 001 117