Fremtiden

Nasjonale- og EU-mål for materialgjenvinning er henholdsvis 55, 60 og 65 % frem mot 2025, 2030 og 2035. EU har også besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025. HIM har derfor deltatt på flere webinarer i 2020 om status og mulig innsamlingsmetodikk knyttet til tekstiler.

Høsten 2020 ble det arrangert et styreseminar over 2 dager på Stord der hele styret og leder av representantskapet deltok i tillegg til ledergruppa, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsledere i HIM. Der ble bl.a. strategiplanen for HIM drøftet og i påfølgende styremøte ble det vedtatt en revisjon av planen i 2021.

Det vil bli en utfordring å oppnå målsettingene om materialgjenvinning, og det må jobbes på ulike områder. Høsten 2020 ble det inngått en rekke nye og langsiktige avtaler på behandling av avfall, inkludert rent og behandlet trevirke. Store deler av trevirket til HIM skal fra sommeren 2021 sendes til materialgjenvinning for produksjon av sponplater til IKEA. VI håper at dette vil gi positive utslag for materialgjenvinningsprosenten i HIM totalt sett.

I tillegg ønsker HIM å ha enda mer fokus på gjenbruk de kommende årene. Satsing på gjenbruk av byggematerialer har vist seg å være positivt for omsetningen på Affi bruktbutikk, og det er nok fortsatt stort potensiale både i butikken og i Skattkamrene til HIM.

HIM avsluttet i 2020 kompostering av slam og matavfall på Toraneset. Fra 01.08.20 sendes innsamlet slam til biogassanlegg i Stavangerregionen. Matavfallet sendes fra 01.01.21 til et forbehandlingsanlegg på Karmøy og deretter til biogassproduksjon i Danmark. Fra 2021 blir dermed alt HIM sitt biologiske materiale med unntak av hagevirke behandlet utenfor egen region. Det vil være viktig å se på muligheter for mer lokal behandling i fremtiden.

HIM ser det også som viktig at det fortsatt er et deponi på Toraneset for å kunne ta imot masser som må leveres til godkjent sluttbehandling. Det vil derfor være viktig å opprettholde et godt tilbud til kommuner og næringsliv i regionen, og at HIM har god faglig kompetanse på dette fagfeltet. HIM deltar blant annet i Avfall Norge sin faggruppe innen deponi.

 

Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!