Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hagekompostering på Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark.

Grunnvann og sigevann Toraneset Miljøpark

Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2020 viser at sigevannet fra Toraneset Miljøpark har et nivå av suspendert stoff som er en del lavere enn foregående år. Suspendert stoff i sigevannet er funnet å hovedsakelig være sand og leirepartikler. Snittnivået av tungmetall og organiske miljøgifter ligger på omtrent samme lave nivå som tidligere år. Det er normale nivå av jern og tungmetall i sigevannet sammenlignet med andre tilsvarende avfallsdeponi. Det ble kun påvist svært lave gjennomsnittlige nivå av olje eller aromatisk løsemiddel i sigevannet, og kun et lavt nivå av PAH (polyaromatiskehydrokarboner) forbindelser. Det ble ikke påvist noen akutt toksisk effekt for sigevannet.

Sigevannmengden i 2020 ble målt til å ha et noe høyere totalvolum enn de foregående årene, noe som kan forklares med høy nedbørsmengde i 2020. Bortsett fra KOF (kjemisk oksygenforbruk) nivået som viser en signifikant økning i akkumulerte utslipp i 2020 sammenlignet med tidligere år, ligger de andre parameterne på omtrent samme utslippsmengde som foregående år. Totalutslippet av tungmetaller og organiske miljøgifter er lavt, og det er forventet at påvirkningen av resipienten er svært lav.

Vannprøver som ble tatt av grunnvann viser at det ikke kan påvises påvirkning av grunnvann verken i fjell eller løsmasser basert på målingene som er gjort igjennom året. Denne konklusjonen er basert på nivået av nitrogen, fosfor, natrium og ledningsevnen til vannet. Vannprøvene viser generelt et forholdsvis høyt nivå av sink og kobber, samt jern for noen av prøvene. Dette blir også påvist i referansebrønnene, slik at det kan konkluderes med at mineraler i grunnen medfører et naturlig høyt nivå av disse metallene i grunnvannet.

 

Resipientundersøkelse Toraneset Miljøpark

Det ble gjennomført en marin undersøkelse sommeren 2020 da dette ble uteglemt i forrige ordinære undersøkelse. Albuesnegl og grisetang ble analysert for miljøgifter like ved utslippsledningen fra deponiet. Det ble gjennomgående funnet høyere verdier i albusnegl sammenlignet med grisetang. Flere metallforbindelser ble funnet i noe forhøyde konsentrasjoner. Miljøgiften PCB ble detektert, men verdiene var under grenseverdien. Miljøgiften PAH ble ikke detektert. I henhold til utslippstillatelse skal neste ordinære resipientundersøkelse ved Toraneset gjennomføres i 2022.

 

Overvann fra avfallsmottak og hagekompostering Årabrot Miljøpark

Overvannet fra anlegget blir ledet til sigevannsledning for sigevann sør, som er det gamle avfallsdeponiet ved Årabrot. Overvannet har ingen kontakt med avfall som ligger i deponiene ved Årabrot.

Analysene av tungmetaller viser en liten nedgang for 2020 sammenlignet med 2019. Det er også i 2020 målt forholdsvis høye TOC (organisk innhold) verdier . Mest sannsynlig skyldes dette at overflatevann fra omkringliggende myrlendte landområder drenerer inn på området til Årabrot miljøpark. Myrvann eller vann fra skogbunn vil normalt ha et forholdsvis høyt nivå av TOC som er mye høyere enn det en normalt har på en asfaltert plass.

Basert på analyseresultatene er det ikke noe som tilsier at overflatevannet fra Årabrot miljøpark vil ha negativ påvirkning på vannkvaliteten i sigevannet.

Nærmiljøtiltak

I 2020 loggførte HIM 12 dager med lukt på eller ved Toraneset Miljøpark. Det ble også registrert 12 tilfeller i 2019, 47 i 2018, 41 i 2017, 34 i 2016 og 55 i 2015. De fleste dagene var lukten kortvarig (0.5 – 2 timer), og i noen av tilfellene kom luktutslippene i forbindelse med lasting av restavfall. I 2020 mottok HIM kun to klager fra naboer nær Toraneset knyttet til lukt, mens det ble mottatt 10 klager i 2019 og 2018, 21 klager i 2017, 7 klager i 2016 og 22 klager i 2015. Av smittevernhensyn ble det i desember sendt et orienteringsnotat om driften på Toraneset til våre naboer i stedet for å arrangere årlig informasjonsmøte.

Året 2020 ble det siste ordinære driftsåret for slam- og matavfallskompostering på Toraneset. Fra 01.08. ble alt innsamlet slam omlastet og deretter kjørt til IVAR sitt biogassanlegg på Mekjarvik. Matavfallet ble kompostert til nyttår. Fra 01.01.21 omlastes det i containere både på Toraneset og Årabrot og kjøres til forbehandlingsanlegget til Miljøfor Norge på Storasund på Karmøy. Deretter fraktes det med båt og sluttbehandles i biogassanlegg i Danmark. Tiltakene som ble igangsatt ved komposteringsanlegget i 2017–2019 ble videreført i 2020 og det er generelt lite fugl på og ved anlegget.

Deponigassanlegget har ikke vært i drift i 2020 og HIM har fått tillatelse fra Statsforvalteren i Rogaland til å demontere anlegget. Det skal gjøres en del avbøtende tiltak de kommende årene, og det skal benyttes kompost som oksidasjonslag. Ellers er det gjort en hel del arbeid på deponiet knyttet til avslutting av etappen som driftes nå og forberedelser for ny deponietappe.

HIM har ikke mottatt klager på lukt fra Årabrot Miljøpark.