Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass preget av mangfold der det råder full likestilling. Det skal ikke forekomme diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg mye de senere årene. Av 42 fast ansatte (inkl. en lærling) er 18 kvinner. I ledergruppa er det 3 kvinner og 2 menn inkludert adm. direktør som er kvinne. Styret bestod i 2020 av 3 kvinner og 5 menn.