Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2020 etablerte HIM et AMU (arbeidsmiljøutvalg). Det ble også opprettet faste møter mellom tillitsvalgte og ledelsen, to ganger per halvår.

HIM har hatt høyt fokus på arbeidsmiljø i 2020, og det er gjennomført et kulturprosjekt. Alle ansatte deltok på et todagers seminar i Skånevik i juni (fordelt på to grupper) og alle var samlet for en oppsummering av prosjektet i oktober 2020. I dette arbeidet ble det konkludert med at HIM sine kulturverdier skal være respekt, mangfold og tillit, og vårt felles mål er at alle skal glede seg til å gå på jobb!

Det ble gjennomført færre personalmøter enn vanlig grunnet Covid-19 situasjonen.

Som et helsefremmende tiltak har bedriften en ordning der det gis økonomisk støtte knyttet til trening og aktivitet. Det utføres vernerunder på miljøparkene hver måned.  I AMU ble det avholdt et møte høsten 2020. HIM er IA-bedrift og har samarbeidsavtale med Kreftomsorg Rogaland.

HIM har følgende mål knyttet til arbeidsmiljø:

  • HIM skal fortsette å være en IA-bedrift.
  • Det skal utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten.
  • De ansatte skal ha tilbud om helseundersøkelse hvert 2. år.
  • Det skal gjennomføres ergonomiundersøkelser min. hvert 3. år.
  • Sykefravær < 1,5 % for korttidsfravær og < 6 % totalt sett.
  • HIM skal ikke ha fraværsskader.

Korttidsfraværet var også i 2020 svært lavt og måloppnåelse ble oppnådd. Når det gjelder sykefravær totalt sett, ble ikke målet oppnådd i 2019 og 2020. Dette skyldes i stor grad flere lange sykefravær.

År Totalt % Korttidsfravær Langtidsfravær
2020 6,94 0,68 6,26
2019 6,86 0,52 6,34
2018 4,36 0,75 3,61
2017 4,70 0,70 4,00
2016 5,85 0,71 5,14
2015 6,06 0,74 5,33

Det ble registrert en personskade som medførte fravær fra arbeid, og målsettingen om ingen fraværsskader ble dermed ikke oppnådd.