Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Driftsinntekter

Selskapet og konsernet hadde i 2020 en samlet driftsinntekt på 113,3 mill kr. Inntekten er noe høyere enn i 2019, og dette skyldes bl.a. en stor økning i antall privatkunder til de betjente anleggene til HIM.

Driftskostnader

Driftskostnadene for 2020 var totalt på 114,5 mill. kr for IKS og 113,6 mill for konsernet. Kostnadene er noe høyere enn i 2019 og hovedårsaken til dette er arbeid i tilknytning til avslutting av deponietappe 1. I tillegg ble det utført en del vedlikeholdsarbeid på anleggene når de ble stengt ned våren 2020. Kostnadene er imidlertid 2,6 mill kr lavere enn budsjettert.

Netto finanskostnader

Sum finansposter er kr 529’ lavere enn budsjett. Det er de ekstraordinært lave rentebetingelsene for våre lån som er årsaken til vesentlig lavere finanskostnader.

Resultat

Ordinært resultat før skatt for selskapet ble et underskudd på 1,58 mill kr for mor og 0,72 mill kr for konsern. Det var for perioden budsjettert med et underskudd på 4,79 mill kr. Underskuddet på renovasjon ble lavere enn budsjettert. Det ble et overskudd på slam mot budsjettert underskudd og et nullresultat for næring mot et budsjettert overskudd. Avviket på næring skyldes i hovedsak lavere inntekt på henteordningene, restavfall og papir, bl.a. da en rekke næringsdrivende har hatt perioder med stengte virksomheter, permitteringer o.l. i 2020 som en følge av koronaepidemien.

Kontantstrømmer

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 18,1 mill kr for mor og 18,77 mill kr for konsernet. De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2020 var på 11,6 mill kr og er finansiert delvis via drift og delvis via låneopptak. Konsernets likvidbeholdning pr 31.12.2020 var på 31,49 mill kr.

Balanse

Eiendelene i selskapet var på totalt 106,3 mill kr for mor og 110,2 mill for konsernet. Langsiktig bankgjeld var på 49 mill kr og egenkapitalen for mor utgjør 19 mill kr og for konsernet 20,9 mill kr. Egenkapitalen er hovedsakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide en solid egenkapital. Likviditeten har vært god.

I tillegg har selskapet en avsetning for fremtidige forpliktelser på 9,5 mill kr som er reservert til avslutting og etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Det er denne perioden benyttet 1,5 mill kr i forbindelse med avslutning av deponietappe 1. Resterende avsetning skal dekke gjenstående avslutning og etterdrift i 30 år.

Finansiell risiko

HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investerings­mulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.