Scroll ned ...

Haugaland Interkommunale Miljøverk

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap og ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord

Vårt mål er å sørge for at alle innbyggerne i HIM kommunene har brukervennlige løsninger for sortering av avfall og moderne miljøparker for levering av avfall. HIM jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.

Les mer

Aktuell kommentar

Det har vært et veldig spesielt år i 2020 med Covid-19 som har styrt mye av hverdagen vår siden mars; også på jobb. Anleggene ble stengt en måneds tid med åpning igjen rett før og rett etter påske. I nedstengingen ble det gjort en del vedlikeholdsarbeid; bl.a. ble rampen på Årabrot utvidet slik at kapasiteten økte en hel del. Det har vært et travelt år med mange flere privatkunder i 2020 sammenlignet med 2019. Folk har vært hjemme og på hytter og satt i gang div. hjemmeprosjekter. Vi fikk over 61 000 besøk av private kunder i 2020. I tillegg kommer alle næringskundene.

I administrasjonen hadde vi hjemmekontor i flere måneder og var i gang igjen på kontorene 18. mai. Vi ble i den tiden gode på digitale møter og har benyttet det i større grad sammenlignet med 2019. Det er også gjennomført en rekke kurs og konferanser på Teams og Zoom og lignende i tillegg til noen styremøter og et møte i representantskapet.

 

Interne oppgaver

Fra august 2020 ble en omorganisering iverksatt. Vi har nå 4 avdelinger; drift-, kvalitet- og tjenesteutvikling, kundeservice samt økonomi- og administrasjon. Noen stillinger har endret tittel, bl.a. fagansvarlige for renovasjon, slam, næring og farlig avfall, og i august ble staben utvidet med to nye medarbeidere; leder for kundeservice og en regnskaps- og digitaliseringskonsulent. Vi håper at omorganiseringen skal bli til det beste for hver enkelt medarbeider og for HIM som helhet.

Også i 2020 har det vært store kompetanseløft i HIM. Mange deltok på ulike kurs og 7 ansatte tok fagbrev; 4 i gjenvinningsfaget og 3 i kontorfaget. Vi fikk en ny lærling i gjenvinningsfaget i august og har fortsatt en lærling i kontorfaget under ordningen «lærling på jobb». I tillegg fikk en lærling i gjenvinningsfaget sitt fagbrev i oktober og deretter fast jobb i Karmøy kommune på Borgaredalen.

HIM har sendt ut HIM-Hyttenytt og HIM-Nytt i 2020 og vi fikk i juni 2020 nye nettsider. Vi er på Facebook og Instagram og har fått mye positiv redaksjonell omtale i lokalavisene.

HIM har også deltatt i Avfall Norge sin renovasjonsbenchmarking og gjennomført en kundeundersøkelse. Begge undersøkelsene ga et godt resultat for HIM og er presentert for styret og eierne våre.

 

Miljø- og kvalitetssikring

HIM jobber fortsatt med Lean som forbedringsmetodikk. Målet er at dette vil gi oss god effekt innen kvalitet, drift, økonomi og arbeidsmiljø. I 2020 har vi jobbet med ulike Lean prosjekter, der Kulturprosjektet har vært det viktigste når det gjelder de mellommenneskelige forholdene på jobb. Ellers har det vært jobbet med nytt vektsystem og kundekort, telefonsystem og en rekke andre prosjekter – noen pågår, noen er nystartet og noen skal snart evalueres.

HIM opplever at det stilles stadig økende krav til kvalitet knyttet til alle avfallsfraksjoner, og dette stiller igjen nye krav til oss som mottaker og deretter leverandør av råvarer som mat, papir, plast, glass, trevirke og farlig avfall for å nevne noe. HIM ble revidert av AF Offshore Decom i juni 2020 og fikk et avvik som ble lukket innen fristen. Ellers var Haugesund Brannvesen på tilsyn på Årabrot Miljøpark høsten 2020. HIM fikk et avvik, og ga tilbakemelding innen fristen. HIM reviderte selv vår underleverandør på innsamling og transport av slam, JTR, våren 2020. De fikk to avvik som ble lukket innen fristen.

 

Moderne avfallsløsninger

I 2020 har det kommet noen flere nedgravde beholdere, og det er nå ca 55 nedgravde beholdere i Haugesund kommune. Det er montert nivåmålere i alle beholderne, og de tømmes etter behov. I 2021 planlegges det å installere adgangskontroll slik at kun de som er tilknyttet beholderen kan få åpnet den.

 

Næring

HIM har et stabilt kundegrunnlag, og det jobbes for å gi et bredt tilbud til hver enkelt kunde. Det har også i 2020 vært stort fokus på mottak og innsamling av farlig avfall og risikoavfall. Fagansvarlig for næring er også HIM-konsernet sin transportleder.

 

Gjenbruk

Affi bruktbutikk hadde i 2020 rekordomsetning etter noe stagnasjon de siste årene. Dette skyldes bl.a. at Affi nå selger brukte byggevarer og at folk har holdt seg hjemme og startet div. byggeprosjekter i hus og hytter som en følge av Covid-19 situasjonen. På de to andre anleggene er Skattkamrene fortsatt populære og medvirker til ytterligere gjenbruk i HIM-kommunene.

 

Materialgjenvinning

Målsettingen for Norge er å oppnå 55 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2025. HIM hadde i 2018 og 2019 en materialgjenvinningsgrad på ca 45 %, mens den ble 44 % i 2020. Fra sommeren 2021 skal minimum 50 % av HIM sitt trevirke leveres til materialgjenvinning. Det skal bli til sponplater i IKEA-produkter, og vi håper dette vil bidra til økt materialgjenvinningsgrad de kommende årene.

 

Energigjenvinning

I 2020 ble det lyst ut anbud på en rekke ulike avfallsfraksjoner, og kontraktene skal gjelde fra juli 2021. Restavfall fra HIM sine husholdninger skal fra sommeren 2021 energigjenvinnes i anlegg i Sarpsborg.

 

Kompostering og deponi

I september 2018 fikk HIM en fornyet tillatelse med endrede betingelser fra Fylkesmannen (Statsforvalteren fra 01.01.21) i Rogaland til å kompostere mat og slam på Toraneset Miljøpark. Dette medførte at styret i HIM besluttet å avslutte matavfalls- og slamkompostering, i alle fall inntil videre. Fra august 2020 ble det inngått avtale med IVAR Næring om å levere slam til biogassproduksjon på Mekjarvik. Fra 01.01.21 blir matavfall levert til Miljøfor Norge sitt forbehandlingsanlegg for biogass på Storasund på Karmøy. Dette skal sluttbehandles i biogassanlegg i Danmark.

Kompostering av hageavfall på Årabrot Miljøpark vil fortsette som før, og vi ser at det er stor etterspørsel etter komposten.

Deponietappe 1 på Toraneset er snart full og skal avsluttes i 2021 i tråd med tillatelse. Det ble lyst ut anbud høsten 2020 for utbygging av deponietappe 2, og den nye deponietappen skal være klar til bruk fra 01.01.22.

 

HIM Transport AS

Datterselskapet HIM Transport AS er 100 % eid av HIM IKS. Driften har også i 2020 fungert svært godt med få avvik og svært lavt sykefravær hos de ansatte.

HIM bestilte i 2020 seks nye renovasjonsbiler av Scania. Dette er Euro 6 dieselbiler med hybridskap. Vi forventer reduksjon i dieselforbruk på 25-30 % og lydløs håndtering av beholdere, og vi ser både miljømessige og sikkerhetsmessige fordeler. De 2 første bilene ble mottatt i november 2020, deretter 2 i januar og 2 i februar 2021. HIM utlyste en tegnekonkurranse til alle barneskolene i HIM-kommunene for å profilere en av de nye bilene, og vinnertegningen pryder nå en av de nye renovasjonsbilene. Ved neste innkjøp av renovasjonsbiler vil rene el-biler bli vurdert; eventuelt biogassbiler.

 

Avsluttende kommentar

I 2021 skal strategiplanen til HIM revideres og et mer forpliktende samarbeid mellom HIM og Karmøy kommune skal utredes.

I tillegg foreligger det spennende fremtidsplaner for anleggene Årabrot og Toraneset, vi vil fortsette med kompetanseutvikling internt og jobbe aktivt for å øke materialgjenvinningsgraden på innsamlet og innlevert avfall.

Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!

 

Gro Staveland
Adm.direktør

Styrets årsberetning 2020

Virksomhetens art og hvordan den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.

Videre drift

Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.

Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2020 etablerte HIM et AMU (arbeidsmiljøutvalg). Det ble også opprettet faste møter mellom tillitsvalgte og ledelsen, to ganger per halvår.

Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass preget av mangfold der det råder full likestilling. Det skal ikke forekomme diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hagekompostering på Årabrot Miljøpark i henhold til tillatelse. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark.

Fremtiden

Nasjonale- og EU-mål for materialgjenvinning er henholdsvis 55, 60 og 65 % frem mot 2025, 2030 og 2035. EU har også besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025. HIM har derfor deltatt på flere webinarer i 2020 om status og mulig innsamlingsmetodikk knyttet til tekstiler.

Styret i HIM IKS 2020

Fra venstre: Bjørn A. Røsdal (styremedlem, ansattes representant), Kristin Brekke Hovland (observatør fra de ansatte), Tonny Nundal (styremedlem), Natalia Kondarewicz (nestleder), Harald Larssen Lønning (styremedlem), Henry Edgar Sørensen (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (adm.dir.), Ann Jeanette Olaussen (styremedlem) og Sarah Marie Ness Haaland (styremedlem)
Fra venstre: Bjørn A. Røsdal (styremedlem, ansattes representant), Kristin Brekke Hovland (observatør fra de ansatte), Tonny Nundal (styremedlem), Natalia Kondarewicz (nestleder), Harald Larssen Lønning (styremedlem), Henry Edgar Sørensen (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (adm.dir.), Ann Jeanette Olaussen (styremedlem) og Sarah Marie Ness Haaland (styremedlem)

Haugesund 26. april 2021

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Natalia Kondarewicz
Nestleder
Natalia Kondarewicz
Nestleder
Tonny Nundal
Styremedlem
Tonny Nundal
Styremedlem
Ann Jeanette S. Olaussen
Styremedlem
Ann Jeanette S. Olaussen
Styremedlem
Harald Larssen Lønning
Styremedlem
Harald Larssen Lønning
Styremedlem
Henry Edgar Sørensen
Styremedlem
Henry Edgar Sørensen
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Bjørn A. Røsdal
Ansattes representant
Bjørn A. Røsdal
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Regnskap 2020

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.

Resultatregnskap 2020

Morselskap

Konsern

2019

2020

Budsjett 2020

Beskrivelse

Note

2020

2019

Driftsinntekter og driftskostnader
34 736 179 34 484 637 33 125 000 Inntekter Miljøparkene 34 484 637 34 736 179
6 657 391 6 927 357 8 613 000 Slaminntekter 6 927 357 6 657 391
64 508 316 67 873 034 67 160 000 Renovasjonsinntekter 67 873 034 64 508 316
3 522 163 3 552 331 4 040 000 Gjenvunne materialer 3 552 331 3 522 163
2 253 804 396 129 290 000 Annen driftsinntekt 396 129 2 253 804
111 677 853 113 233 488 113 228 000 Sum driftsinntekter 1 13 113 233 488 111 677 853
53 818 749 57 110 297 56 969 500 Transport- og behandlingskostnader 35 390 085 33 665 742
31 520 618 29 761 628 33 537 000 Lønnskostnad 3 42 462 767 43 520 276
9 232 951 11 129 134  11 352 800 Avskrivning på varige driftsmidler 6 11 337 134 9 440 951
17 775 081 16 506 140  15 319 000 Annen driftskostnad 24 453 852 24 835 702
112 347 398 114 507 198 117 178 300 Sum driftskostnader 113 643 838 111 462 671
-669 544 -1 273 710 -3 950 300 Driftsresultat -410 350 215 183
Finansinntekter og finanskostnader
578 890 625 198 635 000 Renteinntekt 625 198 581 449
 0 0  0 Annen finansinntekt 1 548 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-896 357 -630 364  -1 112 927 Rentekostnad -631 243 -898 825
-542 622 -301 554 -358 100 Annen finanskostnad -301 792 -542 719
-860 089 -306 720 -836 027 Netto finansresultat -306 289 -860 095
-1 529 633 -1 580 429 -4 786 327 Ordinært resultat før skattekostnad -716 639 -644 912
-160 160 215 476 0  Skattekostnad på ordinært resultat 5 25 256 -356 205
-1 689 793 -1 364 953 -4 786 327 Årets resultat 7 -691 383 -1 001 117
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
-1 689 793 -1 364 953 – 4 786 327 Annen egenkapital/Konsernets fond -691 383 -1 001 117
-1 689 793 -1 364 953 -4 786 327 Sum anvendelse 7 -691 383 -1 001 117

 

Balanse

 

 

Morselskap Konsern

2019

2020

Note

2020

2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
491 723 506 106 Utsatt skattefordel 5 526 421 488 882
491 723 506 106 Sum immaterielle eiendeler 526 421 488 882
 Varige driftsmidler:
29 400 744 34 373 725 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 34 485 725 39 568 744
27 384 374 32 853 856 Maskiner og anlegg 33 107 189 27 789 707
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0 0
66 785 118 67 227 581 Sum varige driftsmidler 6 10 67 592 914 67 358 451
 Finansielle anleggsmidler:
50 000 50 000 Aksjer i datterselskap 4 0 0
951 564 1 055 049 Investeringer i aksjer og andeler 4 1 055 049 951 564
2 000 000 0 Lån til selskap i samme konsern 12 0 0
3 001 564 1 105 049 Sum finansielle anleggsmidler 1 055 049 951 564
70 278 405 68 838 736 Sum anleggsmidler 69 174 384 68 798 897
 OMLØPSMIDLER
783 022 84 360 Varebeholdning 84 360 783 022
Fordringer:
6 519 099 5 655 879 Kundefordringer 2 5 655 879 6 519 099
3 813 915 4 176 679 Andre fordringer 12 3 792 421 2 394 074
10 333 014 9 832 558 Sum fordringer 9 448 300 8 913 173
12 210 597 27 509 765 Kontanter og bankinnskudd 9 31 487 929 17 555 540
23 326 633 37 426 684 Sum omløpsmidler 41 020 589 27 251 735
93 605 039 106 265 420 SUM EIENDELER 110 194 973 96 050 632

 

Morselskap Konsern

2019

2020

Note

2020

2018

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
20 218 848 18 853 896 Annen egenkapital, majoritetsdel 20 746 030 21 437 410
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0 0
20 218 848 18 853 896 Sum opptjent egenkapital 20 746 030 21 437 410
20 394 648 19 029 696 Sum egenkapital 7 20 921 830 21 613 210
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 870 711 5 065 780 Pensjonsforpliktelser 11 5 065 780 4 870 711
0 0 Utsatt skatt 5 0 0
11 000 000 9 500 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 9 500 000 11 000 000
15 870 711 14 565 780 Sum avsetning for forpliktelser 14 565 780 15 870 711
Langsiktig gjeld:
42 114 342 48 954 503 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 48 954 503 42 114 342
42 114 342 48 954 503 Sum langsiktig gjeld 48 954 503 42 114 342
Kortsiktig gjeld:
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
10 165 119 18 538 862 Leverandørgjeld 18 577 802 9 107 680
116 325 0 Betalbar skatt 5 12 283 329 408
2 016 253 2 150 417 Skyldig offentlige avgifter 3 078 744 3 104 894
2 927 641 3 026 161 Annen kortsiktig gjeld 4 084 031 3 910 388
15 225 338 23 715 441 Sum kortsiktig gjeld 25 752 860 16 452 370
73 210 391 87 235 724 Sum gjeld 89 273 143 74 437 423
93 605 039 106 265 420 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 110 194 973 96 050 632

Haugesund 26. april 2021

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Natalia Kondarewicz
Nestleder
Natalia Kondarewicz
Nestleder
Tonny Nundal
Styremedlem
Tonny Nundal
Styremedlem
Ann Jeanette S. Olaussen
Styremedlem
Ann Jeanette S. Olaussen
Styremedlem
Harald Larssen Lønning
Styremedlem
Harald Larssen Lønning
Styremedlem
Henry Edgar Sørensen
Styremedlem
Henry Edgar Sørensen
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Bjørn A. Røsdal
Ansattes representant
Bjørn A. Røsdal
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Kontantstrømsanalyse

 

Morselskap Konsern 

2019

2020

2020

2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
-1 529 633 -1 580 429 Resultat før skattekostnad -716 639 -644 912
-88 622 -116 325 Periodens betalte skatt -329 408 -207 259
0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 0
9 232 951 11 129 134 Ordinære av- og nedskrivninger 11 337 134 9 440 951
105 087 195 069 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 195 069 105 087
1 031 257 9 935 625 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 11 032 004 1 514 500
-3 373 303 -1 428 986 Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 750 850 -2 591 806
5 377 737 18 134 088 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 18 767 310 7 616 561
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0
-6 605 203 -11 571 596 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -11 571 597 -6 605 203
110 217 0 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0 110 217
0 2 000 000 Innbetaling av lån til selskap i samme konsern 0 0
-105 788 -103 485 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -103 485 -105 788
-6 600 774 -9 675 081 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -11 675 082 -6 600 774
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
7 290 000 15 100 000 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 15 100 000 7 290 000
-7 976 663 -8 259 839 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -8 259 839 -7 976 663
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Netto endring kassekreditt 0 0
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0 0
-686 663 6 840 161 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 6 840 161 -686 663
-1 909 700 15 299 168 Netto endring i kontanter 13 932 389 329 124
14 120 297 12 210 597 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 17 555 540 17 226 416
12 210 597 27 509 765 Kontanter og bankinnskudd 31.12 31 487 929 17 555 540

Organisasjon 2020

HIM hadde ved inngangen til 2021 totalt 42 faste stillinger inkluder en lærling i gjenvinningsfaget og en lærling i kontorfaget (under ordningen «lærling på jobb») fordelt på 24 menn og 18 kvinner.

Fra 01.08.20 ble ny organisasjon for HIM gjeldende. Det ble ansatt ny leder for kundeservice og en ny medarbeider som regnskaps- og digitaliseringskonsulent i august 2020. I tillegg ble en prosjektstilling i kundeserviceavdelingen lyst ut og besatt som fast stilling fra mai 2020. Organisasjonskart pr 31.12.20:

Representantskap

Høsten 2019 ble det valgt nytt representantskap for perioden 2019-2023 med Astri Furumo som leder og Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim som nestleder.

Styret

I mai 2020 valgte representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2020-2022

Lærlinger i HIM

HIM er stolt lærebedrift og er med på å ta samfunnsansvar for å sikre rekrutteringen av fagarbeidere på Haugalandet. Vi har hatt lærling i gjenvinningsfaget siden 2008 og fra høsten 2021 skal vi også ha lærling i kontorfaget.

HMS og kvalitetsarbeid

HIMs mål er null skader på personell og utstyr. Dette skal oppnås ved å arbeide systematisk med å forebygge skader og arbeidsrelaterte sykdommer. Ansatte får tilbud om kurser, det gjennomføres vernerunder og det avholdes flere beredskapsøvelser årlig på alle anleggene.

HIM har et kvalitetssystem som beskriver oppgavene vi utfører på miljøparkene og i administrasjonen. Kvalitetssystemet revideres jevnlig og minst en gang årlig. Alle aktivitetene er risikovurdert og vi jobber hele tiden for å ha et sikkert og trygt arbeidsmiljø.

I 2020 har det vært et høyt fokus på smitteverntiltak på miljøparkene og for ansatte.

Miljø

Forbedringsarbeid og LEAN

HIM bruker LEAN som et verktøy i forbedringsarbeidet

Les mer

Benchmarking og kundeundersøkelse

HIM måler prestasjonsnivå og sammenlignes med andre avfallsselskap gjennom benchmarking arrangert av Avfall Norge. Vi gjennomfører også jevnlige kundeundersøkelser for å sjekke hva kundene mener om oss og vårt tjenestetilbud.

I 2020 deltok totalt 22 renovasjonsselskaper på benchmarkingen til Avfall Norge, og selskapene måles på:

     • gebyrnivå
     • driftseffektivitet
     • systemeffektivitet
     • tjenestestandard
     • miljøstandard
     • arbeidsmiljø
     • kundetilfredshet

HIM oppnådde god eller svært god score på alle disse parameterne, noe vi selvfølgelig er svært godt fornøyd med. Formålet med å delta på benchmarking er å få bedre innsikt i egen virksomhet, og å jobbe videre med forbedringsmulighetene. Dette er et kontinuerlig arbeid som har høyt fokus i HIM.

Les mer

Renovasjon og slam

Renovasjon

HIM Transport AS er et datterselskap av HIM IKS og samler inn avfall hos HIMs innbyggere.

Klager på manglende tømming

HIM mottar generelt få klager på manglende tømming av beholdere. I 2020 mottok vi totalt 454 klager på manglende tømming, dette 18 % mindre enn i 2019.

Moderne avfallsløsninger

Stadig flere utbyggere velger smarte avfallsløsninger som tømmes basert på fyllingsgrad

Slamtømming

HIM har ansvaret for tømming av over 6.000 private slamanlegg (septik), samt for tømming av store kommunale slamavskillere i HIM kommunene. Anleggene tømmes etter ulik tømmefrekvens. I løpet av 2020 utførte HIM 2 992 ordrer. Av disse tømmingene var det 51 nødtømminger (tømming innen 24 timer) og 124 ekstratømminger.

Fritak fra gebyr kan innvilges etter søknad

HIM behandlet over 900 søknader om fritak fra slam- og renovasjonsgebyr i 2020

Miljøparkene

Det er mange som bruker miljøparkene våre, og det har vært en økning på over 10 % fra 2019 til 2020. I 2020 hadde vi omtrent 61 000 betalende kunder, i tillegg har vi de som skal til bruktbutikken Affi og Skattkamrene. HIMs miljøparker på Toraneset og Årabrot har åpent alle dager utenom søndag, begge parkene er åpne for husholdnings- og næringskunder. Etne miljøstasjon har åpent mandag og onsdag, i Etne er det bare åpent for husholdningskunder.

Etne miljøstasjon
Toraneset miljøpark
Årabrot miljøpark

Deponi

Deponietappe 1 på Toraneset Miljøpark nærmer seg ferdigstillelse

Kompostering

Slutt for kompostering av matavfall og slam (septik) på Toraneset miljøpark

Gjenbruk

Affi Bruktbutikk hadde rekordomsetning i 2020

HIM jobber sammen med innbyggerne i våre kommuner for et bedre miljø, vi har fokus på avfallsreduksjon og vi oppfordrer til gjenbruk. Affi bruktbutikk er lokalisert på Årabrot miljøpark, her kan du finne noe for enhver smak, alt fra byggevarer til nips. HIM har også skattkammer på Toraneset og Etne miljøpark som er bidragsytere til gjenbruk. De neste årene kommer vi til å satse enda mer på gjenbruk.

Avfall og tall

Avfallsmengden økte betraktelig fra 2019 til 2020, dette gjelder særlig avfall levert til miljøparkene. Vi mener dette har sammenheng med Covid-19, innbyggerne våre var mer hjemme og hadde bedre tid til oppussingsprosjekter, som igjen generer mer avfall. Avfall som materialgjenvinnes er stabilt og det gledelige er at gjenbruksandelen øker.

Totalt antall tonn mottatt avfall fra husholdning og næring
Kg avfall produsert per innbygger
% materialgjenvinning

Avfall leveres videre

Mye av avfallet HIM mottar blir sendt videre til behandling av våre underleverandører. Her viser vi avfallsstrømmer for innsamlet avfall og avfall levert miljøparkene

Avfall som hentes hjemme

Hva skjer med avfallet?

Avfallet som samles inn gjenbrukes, blir til nye produkter (materialgjenvinning), energi eller deponeres

Avfall som leveres til miljøparkene

Kommunikasjon og holdningsskapende arbeid

I 2020 fikk HIM nye nettsider og vi håper at det skal være enklere for innbyggerne i HIM kommunene å finne informasjon om oss og våre tjenester.

HIM har fokus på informasjon til innbyggerne om avfallshåndtering, sorteringsordninger og tjenester vi tilbyr. Vi ønsker også å motivere og være en pådriver for å gjøre kundene våre mer miljøvennlige gjennom holdningsskapende arbeid. I 2020 opprettet vi Instagramkonto, vi håper dette skal være med å bidra til å skape miljøvennlige holdninger for innbyggerne våre.

Les mer

Holdningsskapende arbeid

HIM mener det er viktig med holdningsskapende arbeid for å få gode miljøvaner hos alle innbyggerne våre. Normalt har vi mange skoleklasser og barnehager på besøk hvert år, vi holder foredrag og deltar på festivaler og bidrar med vårt grønne budskap. I 2020 var det annerledes. Periodevis stengte miljøparker og besøksrestriksjoner på anleggene førte til færre arrangement.

Støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter

HIM setter hvert år av et beløp på budsjettet som skal gå til avfallsreduserende tiltak og holdningsskapende arbeid. Alle innbyggerne i HIM kommunene kan søke om få disse midlene.

Herreløst avfall

HIM er opptatt av at naturen vår skal være rein og frisk, og vi støtter tiltak som engasjerer og motiverer innbyggerne til å rydde herreløst avfall.

HIM-nytt og HIM hyttefolk

HIM Næring

HIM tilbyr henteordninger for næringslivet tilsvarende husholdningskunder, i tillegg henter vi andre fraksjoner etter forespørsel. Mange av våre næringskunder leverer i tillegg avfall direkte til miljøparkene.

Henteordninger

Vi har ca 800 kunder med henteavtale på vanlige husholdningsfraksjoner (papp/papir, mat, plast, glass/metall og rest). Henting av smitte- og risikoavfall utgjør en stor del av virksomheten til HIM Næring og antall kunder er økende, i 2020 hadde vi omtrent 100 kunder. Vi henter både på kommunale institusjoner og hos privatpraktiserende kunder. HIM henter også farlig avfall hos kunder etter avtale.

Les mer

Annen informasjon

Telefonstatistikk

Gebyrutvikling renovasjon

Selvkostfond

Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld - beløp i hele 1000 kr